Isikuandmete töötlemine

Veebilehe  kandideeri.aldar.ee isikuandmete vastutav töötleja on ALDAR EESTI OÜ (registrikood 11710650) asukohaga
F. G. Adoffi tn 11 Rakvere Lääne-Virumaa 44310, telefon: 6667365, e-post: info@aldar.ee.

Me ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on seadusest tulenevalt kohustuslik või vajalik teenuse ning tõhusa klienditeeninduse tagamiseks.
Käesolev privaatsusteade kirjeldab, kuidas ALDAR EESTI OÜ , registrikood 11710650, asukohaga F. G. Adoffi tn 11 Rakvere Lääne-Virumaa 44310, millede tegevus toimub „Aldar Eesti“ kaubamärgi alt; edaspidi  töötlevad potentsiaalsete ja olemasolevate klientide, nendega seotud isikute, veebilehtede ning sotsiaalmeediat külastajate ning teiste ALDAR EESTI OÜ teenuste osutamise raames kokku puutuvate andmesubjektide (edaspidi „teie“) isikuandmeid. Käesolev privaatsusteade kohaldub, kui kasutate, olete kasutanud või olete avaldanud kavatsust kasutada meie teenuseid, sh külastanud meie veebilehte või edastanud meile oma e-posti aadressi uudiskirjade saamiseks või veebilehe kasutajakonto loomiseks.

Kirjeldatud juhtudel tegutseme teie isikuandmete vastutava töötlejana ning vastutame nende töötlemise eest.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

  • e-posti aadress
  • telefoninumber
  • ees- ja perekonnanimi

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse tööotsijaga kontakti loomiseks.

Veebilehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebilehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Veebileht kasutab küpsiseid nii veebi funktsionaalsuse tagamiseks kui ka kasutamisstatistika kogumiseks.

TURVALISUS

Rakendame teie isikuandmete kaitsmiseks tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, võttes arvesse (i) tehnoloogia taset, (ii) rakendamise kulusid, (iii) töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke ning (iv) teile tulenevaid riske.

KOHALDUV ÕIGUS

Eesti Vabariigis registreeritud ettevõte, siis isikuandmete töötlemisele kohaldub Eesti Vabariigi õigus.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Juurdepääs isikuandmetele on veebi haldavatel isikutel, kes saavad andmetega tutvuda selleks, et lahendada veebilehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada vajadusel klienditoe teenust.

Veebileht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebilehe volitatud töötlejatele (nt andmemajutus) isikuandmete töötlemine toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE

Isikuandmetega saab tutvuda saates päringu klienditoele.

NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel: andmekaitse@aldar.ee.

Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon: info@aki.ee – neille on samuti võimalus kaebus esitada.